Poradnik Interesanta

Wywóz odpadów

 1. Harmonogram odbioru odpadów na 2019 rok

Ochrona środowiska

 1. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 2. Przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
 3. Udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 4. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 5. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 6. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Grunty i nieruchomości

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 2. Nadanie numeru nieruchomości
 3. Rozgraniczenie działki
 4. Wydzierżawienie działki
 5. Zaopiniowanie podziału nieruchomości
 6. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
 7. Zatwierdzenie podziału nieruchomości

Planowanie przestrzenne

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma
 2. Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 3. Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja ludności

 1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
 2. Wydanie dowodu osobistego

Rolnictwo

 1. Pomoc dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 roku przez deszcz nawalny
 2. Decyzja o zwalczaniu chwastów
 3. Poświadczenie wniosków o pracy w rolnictwie dla celów emerytalnych (dla KRUS, ZUS)
 4. Poświadczenie własnoręczności podpisu świadka o stażu pracy w rolnictwie dla celów emerytalno-rentowych rolników /dla KRUS/
 5. Zaświadczenie o braku zaległości w podatkach
 6. Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Działalność gospodarcza

 1. Ewidencja działalności gospodarczej – wpis, zawieszenie, wznowienie, zmiana, wyrejestrowanie
 2. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży

Sprawy lokalowe

 1. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Sprawy zaopatrzenia w wodę

 1. Wydanie warunków technicznych na wykonanie łącza wodociągowego