Poradnik Interesanta

Wywóz odpadów

 1. Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok
 2. Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.04.2022 r.
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ochrona środowiska

 1. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 2. Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
 3. Udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 4. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 5. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 6. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 7. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie dokumentu elektronicznego.

Grunty i nieruchomości

 1. Nadanie numeru nieruchomości
 2. Rozgraniczenie działki
 3. Wydzierżawienie działki
 4. Zaopiniowanie podziału nieruchomości
 5. Zatwierdzenie podziału nieruchomości

Planowanie przestrzenne

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma
 2. Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 3. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 4. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja ludności

 1. Zameldowanie na pobyt stały
 2. Wydanie dowodu osobistego
 3. Zameldowanie na pobyt czasowy

Rolnictwo

 1. Decyzja o zwalczaniu chwastów
 2. Poświadczenie wniosków o pracy w rolnictwie dla celów emerytalnych (dla KRUS, ZUS)
 3. Poświadczenie własnoręczności podpisu świadka o stażu pracy w rolnictwie dla celów emerytalno-rentowych rolników /dla KRUS/
 4. Zaświadczenie o braku zaległości w podatkach
 5. Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Działalność gospodarcza

 1. Ewidencja działalności gospodarczej – wpis, zawieszenie, wznowienie, zmiana, wyrejestrowanie
 2. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży

Sprawy lokalowe

 1. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Sprawy zaopatrzenia w wodę

 1. Wydanie warunków technicznych na wykonanie łącza wodociągowego
Skip to content