Decyzja o zwalczaniu chwastów

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. – o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. Nr 16, poz.78 z późn. zm.); Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Renata Chomka, tel: 25 787 41 93
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  • protokół z lustracji zachwaszczonych upraw rolniczych;
  • zgłoszenie pisemne lub telefoniczne o zachwaszczeniu upraw rolniczych – potwierdzone oględzinami tych upraw przez referat.

Sposób załatwienia

Zawiadomienie rolnika o obowiązku likwidacji chwastów z określonym terminem.
W przypadku nie wykonania w/w obowiązku, zawiadomienie rolnika o wszczęciu postępowania.
Wydanie decyzji o zabiegu zastępczym w momencie nie zlikwidowania chwastów.

Opłaty

Wolne od opłat.

Termin załatwienia

Na bieżąco – wg fazy wzrostu chwastów.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia zażalenia zawiera każde wydane postanowienie.

Skip to content