Rolnictwo

Gmina Sabnie ma charakter typowo rolniczy. Rolnictwo jest główną formą zatrudnienia i głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy. Przeciętna wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego, którego użytkownik zamieszkuje na terenie gminy, wynosi 9,8 ha.

44,8% gospodarstw rolnych to gospodarstwa o powierzchni do 5 ha. Zajmują one 11,9% powierzchni gminy. Gospodarstw powyżej 15 ha jest 14%, ale zajmują one 45% obszaru gminy. Ogółem w gminie Sabnie jest 828 gospodarstw (wg GUS z ostatniego Spisu Rolnego w 2002 roku) o łącznej powierzchni 8106,50 ha, w tym 6947,22 ha zajmują użytki rolne.

Ogólna powierzchnia gruntów w gminie wynosi 8573 ha, w tym grunty orne stanowią 70,7% (6059 ha), użytki zielone zajmują 1216 ha lasy i grunty leśne 980 ha, a pozostałe grunty 279 ha.

Produkcja roślinna

Większość areałów rolnych przeznaczona jest pod produkcję rolną – głównie pod uprawy zbóż. Dominujące aktualnie kierunki oraz słaba opłacalność produkcji rolnej mobilizuje rolników do szukania nowych kierunków produkcji i obniżania kosztów poprzez np. zmniejszanie ilości stosowanych środków ochrony roślin.

Produkcja rolnicza rozwija się tu w wielu kierunkach. Głównymi uprawami są zboża i ziemniaki. Od kilku lat obserwuje się wzrost areału uprawy kukurydzy, która ze względu na większą opłacalność staje się bardziej atrakcyjna dla rolników. Ponadto dodatkowym atutem jest możliwość jej uprawy przez wiele lat bez zmiany płodozmianu.

Według danych Spisu Rolnego z 2002 r. produkcją rolniczą zajmuje się w gminie 748 gospodarstw o powierzchni powyżej 1,0 ha oraz 73 gospodarstwa (nieruchomości rolne) o powierzchni do 1,0 ha.

Zboża uprawiane są w 80% gospodarstw, ziemniaki w 63% gospodarstw i buraki cukrowe w 11% gospodarstw.

Wśród zbóż na pierwszym miejscu jest pszenica, która zajmuje 51% upraw zbożowych i uprawiana jest na powierzchni 1438,33 ha. Na drugim miejscu żyto, które zajmuje obszar 596,83 ha i następnie pszenżyto uprawiane na powierzchni 481,56 ha. Pozostałe zboża to jęczmień i owies zajmujące po 5% powierzchni upraw zbożowych w gminie.

Zmiany w gospodarce spowodowały zmianę rodzaju upraw w gminie. Zamknięcie cukrowni ograniczyło znaczenie uprawę buraka cukrowego w gminie. Korzystne ceny kukurydzy zachęciły z kolei rolników do zwiększenie areału uprawy tej rośliny.

Ponadto na terenie gminy występują sady – na powierzchni 23,33 ha. Przeważają sady jabłoniowe – 9,74 ha i wiśniowe (9,58 ha) co stanowi 83% powierzchni uprawy wszystkich drzew owocowych. Znacznie więcej jest plantacji jagodowych, gdzie na pierwszym miejscu są porzeczki uprawiane na powierzchni 15,28 ha.

Produkcja zwierzęca

W produkcji zwierzęcej dominuje produkcja bydła i trzody chlewnej. Niższa od przeciętnej wojewódzkiej (42 sztuki) jest obsada bydła w gminie Sabnie i wynosi 33 sztuki na 100 ha użytków rolnych. Obsada trzody chlewnej jest wyższa od średniej wojewódzkiej i wynosi 90 sztuk na 100 ha użytków rolnych. W województwie obsada wynosi 82 sztuki na 100 ha użytków rolnych. Utrzymywaniu produkcji mleka sprzyja bliskość dużego zakładu mleczarskiego – OSM Sokołów Podlaski, a na utrzymaniu produkcji trzody chlewnej, zakład przetwórstwa mięsnego należącego do Grupy „Sokołów” S.A. W gminie Sabnie utrzymuje się 61 koni, a ponieważ coraz bardziej popularne staje się utrzymanie koni dla celów rekreacyjnych, dlatego obsada tych zwierząt może się zwiększyć w najbliższych latach.

Z innych zwierząt w gminie hoduje się króliki (313 stuk), drób (149 222 sztuki) oraz pszczoły (101 pni). Rozszerzenie produkcji królików i pszczół pozwoliłoby zwiększyć dochody małych gospodarstw i mogłoby stanowić doskonałe źródło dodatkowych dochodów dla gospodarstwa. Szansą jest tu zaktywizowanie się koła pszczelarzy. Miałoby to bardzo duże znaczenie dla przyszłości produkcji rolniczej przyjaznej środowisku naturalnemu.

Rynki zbytu

Korzystne dla rolnictwa są bliskie rynki zbytu produkcji rolniczej. Obecność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Sokołów w Sokołowie Podlaskim jest zabezpieczeniem dla produkcji mleka. Spółdzielnia ma dobrą pozycję na rynku. Produkuje szeroki asortyment produktów. Specjalizuje się w produkcji serów twarogowych, twarożków, masła i galanterii mlecznej.

Producenci bydła i trzody chlewnej mają zbyt w zakładach mięsnych „Sokołów” S.A. należących do Grupy Sokołów S.A., największej spółki branży mięsnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ponadto działają inne zakłady przetwórcze takie jak: Zakład Zbożowy PZZ w Sokołowie Podlaskim, Młyn Zbożowy Bracia Górscy.

Mniejsi producenci sprzedają swoją produkcję na rynku w Sokołowie Podlaskim.

Wyposażenie gospodarstw w ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. w gminie Sabnie na 1 ciągnik przypadało około 13,1 ha użytków rolnych. Zarejestrowanych było 558 ciągników. Ponieważ w ostatnich latach pojawiła się możliwość dofinansowania ciągników ze środków pomocowych Unii Europejskiej, część rolników skorzystała z tej możliwości i liczba ta jest obecnie wyższa. W gminie zarejestrowano 69 kombajnów zbożowych, 89 kombajnów ziemniaczanych i 15 buraczanych. Jest też 174 konwiowych schładzarek do mleka i 61 zbiornikowych schładzarek do mleka, co pozwala utrzymać optymalną temperaturę mleka do czasu jego sprzedaży z gospodarstwa.

Działalność doradcza w gminie

Na terenie gminy działalność doradczą w zakresie rozwoju obszarów wiejskich prowadzi Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Zadaniami doradczymi i upowszechnieniowymi zajmują się: specjalista ogólnorolny, specjalista ds. ekonomiki i specjalista ds. wiejskiego gospodarstwa domowego. Najbliższe biuro znajduje się w Sokołowi Podlaskim. Problemy bardziej szczegółowe rozwiązują specjaliści branżowi pracujący w głównej siedzibie ośrodka Oddział Siedlce. Od kilku lat tematyka podejmowanych programów na terenie gminy koncentruje się na takich zagadnieniach jak:

  • poprawa jakości produktów rolno – spożywczych oraz upowszechnianie standardów sanitarnych i jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej (upowszechnianie informacji i wdrażanie zaleceń Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej),
  • propagowanie nowoczesnych technologii produkcji i informacji o wynikach badań naukowych, upowszechniania postępu biologicznego oraz unowocześniania parku maszyn i urządzeń zgodnie z wymogami Unii Europejskiej,
  • doradztwo ekonomiczno-produkcyjne,
  • pomoc rolnikom i innym mieszkańcom wsi w absorpcji pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • aktywizacja kobiet wiejskich w celu poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na turystykę wiejską i zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

Generalnie można powiedzieć, że zadania doradztwa koncentrują się na wsparciu realizacji polityki rolnej państwa i świadczeniu usług doradczych na rzecz mieszkańców terenów wiejskich.

Skip to content