Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

recycling

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ułatwienia składnia deklaracji, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości.

W deklaracji właściciel nieruchomości oświadcza ile osób zamieszkuje na terenie danej nieruchomości oraz deklaruje w jaki sposób będzie zbierał i przekazywał odpady na terenie przedmiotowej nieruchomości.

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi ona odpowiednio:

  1. 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarują, że będą kompostować bioodpady, w wysokości 2 zł (słownie: dwa złote) z miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Przypomina się, że złożenie deklaracji jest ustawowym obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości.

Informację o sposobie segregowania odpadów można uzyskać na stronie internetowej Gminy Sabnie – menu z lewej strony i pod poniższym linkiem:

Jak segregować odpady?


U W A G A

W przypadku nie złożenia deklaracji w/w terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji – Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt określa, w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklarował w złożonej przez siebie deklaracji, segregację odpadów komunalnych, a tego nie wykonuje, opłata z 5 zł zostanie decyzją Wójta podwyższona do 15 zł.

Dodatkowych informacji udziela Elwira Agata Świderska pracownik Urzędu Gminy Sabnie pok. Nr 8, numer telefonu: 25 787 41 93.