Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

recycling

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ułatwienia składnia deklaracji, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości.

W deklaracji właściciel nieruchomości oświadcza ile osób zamieszkuje na terenie danej nieruchomości oraz deklaruje w jaki sposób będzie zbierał i przekazywał odpady na terenie przedmiotowej nieruchomości.

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi ona odpowiednio:

  1. 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarują, że będą kompostować bioodpady, w wysokości 2 zł (słownie: dwa złote) z miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Przypomina się, że złożenie deklaracji jest ustawowym obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości.


U W A G A

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta  oraz właściciela nieruchomości.
Wójt na podstawie  w/w powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a następnie w drodze decyzji określa wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej tj. jak za odpady niesegregowane.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty tj. zmiana ilości osób zamieszkałych (wynikające np. z narodzin dzieci, zgonów, zmiany miejsca zamieszkania itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy Sabnie pokój nr 8. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Dodatkowych informacji udziela Elwira Agata Świderska pracownik Urzędu Gminy Sabnie pok. Nr 8, numer telefonu: 25 787 41 93.

 

 

Skip to content