Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

recycling

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ułatwienia składnia deklaracji, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości.

W deklaracji właściciel nieruchomości oświadcza ile osób zamieszkuje na terenie danej nieruchomości oraz deklaruje w jaki sposób będzie zbierał i przekazywał odpady na terenie przedmiotowej nieruchomości.

Wysokość miesięcznej opłaty, od 1 stycznia 2017 r., wynosi:

  • 5,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkująca dana nieruchomość-jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 15,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą dana nieruchomość – jeżeli  odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

Przypomina się, że złożenie deklaracji jest ustawowym obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości.

Informację o sposobie segregowania odpadów można uzyskać na stronie internetowej Gminy Sabnie – menu z lewej strony i pod poniższym linkiem:

Jak segregować odpady?


U W A G A

W przypadku nie złożenia deklaracji w/w terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji – Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt określa, w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklarował w złożonej przez siebie deklaracji, segregację odpadów komunalnych, a tego nie wykonuje, opłata z 5 zł zostanie decyzją Wójta podwyższona do 15 zł.

Dodatkowych informacji udziela Elwira Agata Świderska pracownik Urzędu Gminy Sabnie pok. Nr 8, numer telefonu: 25 787 41 93.

DOKUMENTY:

  1. Uchwała nr XXIII / 106/ 2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII / 106 / 2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 28 czerwca 2016r. – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.