Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Od 1 stycznia 2012 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego dnia do 30 czerwca 2013r. gminy mają czas na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającymi na przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady.  Nieczystości od mieszkańców będzie odbierać wyłoniona w drodze przetargu firma, zaś opłaty będą uiszczane na rzecz gminy.

Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach jest:

 • Uszczelnienie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • Upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
 • Zmniejszenie ilości odpadów składowanych,
 • Zwiększenie poziomu recyclingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie a także zredukowanie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
 • Monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców, jak też prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • Zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku,
 • Wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów.

Jak będzie działał system gminny:

 1. Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbierania odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia.
 2. Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego.
 3. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady.
 4. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców.
 5. Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.
 6. Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady.

1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sabnie oraz miejscach ich zagospodarowania

2. Informacja o osiągniętych przez gminę Sabnie poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

3. Informacja o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

4. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

5. Analiza stanu gospodarki odpadami

Uchwały Rady Gminy w Sabniach w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami

Rada Gminy w Sabniach na sesji w dniu 20 grudnia 2012 r. podjęła następujące uchwały dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sabnie:

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska