Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Sabnie działając na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) zawiadamia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sabnie Nr XXXVI/160/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 937).

Od dnia 1 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi ona odpowiednio:

  1. 38,00 zł (słownie: trzydzieści osiem złotych) miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarują, że będą kompostować bioodpady, w wysokości  20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) z miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczonej od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje wyliczona na podstawie iloczynu nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do Wójta Gminy Sabnie.

Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Informuje ponadto, że nie jest Pan/i obowiązany/a do złożenia nowej deklaracji, chyba że chce Pan/i zmienić sposób zbierania i oddawania odpadów lub uległa zmianie liczba mieszkańców na nieruchomości. W takim przypadku należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Skip to content