Powietrze

Od dnia 1 lipca 2021 r.  każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie :

  • Dla budynków które już istnieją właściciel lub zarządca budynku ma : 12 miesięcy tj. do dnia 1 lipca 2022 r.
  • Dla nowo wybudowanych budynków : 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

 

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej szybko, wygodnie, bez wychodzenia z domu, klikając w poniższy link :

https://zone.gunb.gov.pl/

W formie papierowej wypełniony dokument wysyłając listem lub składając osobiście w Urzędzie Gminy. (wzór deklaracji do wydrukowania w załączeniu )

Deklaracja A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych.

Deklaracja B dla budynków i lokali niemieszkalnych.

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków:

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/broszura_1_sierpien_2021_2.pdf?952

Informacja o CEEB :

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/informacje_o_ceeb.pdf?325

 

W deklaracji właściciel lub zarządca budynku powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. ( Dz. U.2021 poz. 554).


Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego pyłu zawieszonego benzo(a)pirenu

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2.5

 

 

 

 

Skip to content