Pomoc społeczna

  • Ubiegając się o pomoc należy złożyć podanie w Ośrodku Pomocy Społecznej
  • Pracownik socjalny w ciągu 14 dni od daty otrzymania podania odwiedza osobę lub rodzinę ubiegającą  się o pomoc w miejscu jej pobytu i przeprowadza wywiad środowiskowy.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód   nie przekracza kwoty 776,00 zł,
  2. osobie w rodzinie, w której dochód   na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł,
  3. rodzinie, której dochód   nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów:

1)  ubóstwa;
2)  sieroctwa;
3)  bezdomności;
4)  bezrobocia;
5)  niepełnosprawności;
6)  długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7)  przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8)  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9)  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
11)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
12)  alkoholizmu lub narkomanii;
13)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
14)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania z ośrodkiem pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Skip to content