Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią:

  • 18 roku życia
  • 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej
  • bezterminowo, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, osobie uprawnionej w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej wysokości zasądzonych alimentów, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach informuje, iż

od dnia 1 sierpnia 2018 roku       

będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego       na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

drogą elektroniczną wnioski można składać od dnia 1 lipca 2018 roku.