Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Załączniki:

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U z 2006, nr 139, poz. 993 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. nr 241, poz. 2416). 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. z 2010r. Nr 257, poz. 1743). 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 2, p. Mirosława Ryciak, tel: 25 787 41 25
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego (pobierz) lub stosownie zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 m-ce (pobierz). Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie nawet wówczas, jeśli meldowane są równocześnie z opiekunem (patrz załączniki).
  2. Dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości. Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.
  3. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego w przypadku meldowania się na pobyt stały (nie dotyczy osób mających poprzednie miejsce pobytu stałego na terenie Gminy Sabnie).
  4. Książeczka wojskowa w przypadku osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych. Osoby podlegające obowiązkowi wojskowemu i posiadające kartę mobilizacyjną zobowiązane są poinformować wojskową komendę uzupełnień o zmianie adresu uzyskując pieczątkę na druku meldunkowym.
  5. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad 3 miesiące właściciel (współwłaściciele) lokalu jest obowiązany potwierdzić czytelnym podpisem na formularzu zgłoszenia fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu (oryginał) oraz dokument stwierdzający tożsamość.

Sposób załatwienia sprawy

 

Wnioskodawca otrzymuje bezpłatne poświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku zameldowania.
Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lokalu, zgłaszając dane o których mowa w art. 44a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dane osoby meldującej się wpisuje się do książki zameldowań, a osoba dopełniająca obowiązku zameldowania niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.
W przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.

Opłaty

Wolne od opłat.

Termin załatwienia

Od ręki.