Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289) w związku z uchwałą Rady Gminy Sabnie Nr XL/172/2017 z dnia 5 grudnia 2017r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r., poz. 11638), Wójt Gminy Sabnie zawiadamia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Od 01.01.2018 r. obowiązywać będą następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 6,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 16,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma indywidualne zawiadomienie o wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności w 2018 r.
  2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nową deklarację należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/ niesegregowane).
  3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu zostanie wydana z urzędu decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu – zgodnie z art. 6 m ust 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content