Informacja na temat odbioru folii rolniczej

W  związku z otrzymaną informacją o odpłatnym odbiorze przez firmę komercyjną odpadów uprzejmie informuję, iż Gmina Sabnie przygotowuje wniosek do  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Program zakłada prawidłowe zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku działalności rolniczej, tj. folii, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu BigBag. Zagospodarowanie odpadów będzie nieodpłatne dla rolników.

Rolnicy, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o ilości odpadów proszeni są o zgłaszanie się  do Urzędu Gminy Sabnie, pokój Nr 8.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy Sabnie

Zadanie pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 26.122,48 zł. Kwota dotacji stanowi 100% kosztu kwalifikowanego brutto zadania.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Pomocą finansową objęty był transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W II półroczu 2019 r.
z nieruchomości położonych na terenie gminy Sabnie łącznie odebrano i przekazano do unieszkodliwienia 80,091 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Zadanie realizowane było przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie w/w zadania na rok 2020. Realizacja przedmiotowego zadania w 2020 r. będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania z funduszu.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński