XXIX Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy Sabnie , która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016r. (środa) o godzinie 12:00  w stołówce Zespołu Szkół w Sabniach  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Zapoznanie z Uchwałą Si.345.2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sabnie na rok 2017”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sabnie na rok 2017”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2017 rok.
  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  • podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2030.
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2017 rok.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski, informacje.
 12. Przyjęcie protokółu Nr XXVIII/2016  z  Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2016r.
 13. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content