Zapytanie ofertowe

Urząd Gminy Sabnie

w ramach projektu „LUBIĘ SZKOŁĘ – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Sabnie” POKL.09.01.02-14-029/11 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX., Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPRASZA

do złożenia oferty na zorganizowanie 7-dniowego wakacyjnego obozu edukacyjnego.

pełna treść zapytania

Dodaj komentarz

Skip to content