Zaproszenia na XXIV Sesję Rady Gminy w Sabniach

Dnia 25 października 2012 r. (czwartek) o godzinie 10-tej  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XXIV Sesję Rady Gminy w Sabniach. Przewidziano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między Sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych za 2011 rok.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 20011/2012 o wynikach sprawdzianu i egzaminów zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie za I pólrocze 2012roku – zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieddlcach z dnia  21 września 2012r. o przedłożonej przez Wójta Gminy Sabnie informacji o przebiegu wykonania budżetu     za I półrocze 2012r.
 8. Podjecie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, informacje.
 13. Przyjecie protokołu Nr XXIII/2012 z Sesji Rady Gminy w  Sabniach z dnia 14 września 2012 roku.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content