Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy

Na podstawie art. 3 pkt 11 i 14, art. 39, 40, 41 i 42 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w oochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. Nr 199 poz. 1227), w związku z prowadzoną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy, w dniach od 5 do 26 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sabnie, 08-331 Sabnie, ul. Główna 73, pokój nr 8 w godzinach od 7:45 do 15:45.

Zgodnie z art. 40 i art. 41 ustawy, wnioski i uwagi do wyżej wymienionego projektu dokumentu należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: trebnio@sabnie.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, do Wójta Gminy Sabnie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2012 r. Wnioski i uwagi złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Sabnie rozpatrzy złożone wnioski i uwagi oraz dołączy do dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone wnioski i uwagi.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 22.10.2012 r. w Urzędzie Gminy Sabnie, w miejscowościach Kostki Pieńki i Suchodół Włościański oraz podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP: sabniegw.e-bip.pl oraz na  stronie urzędu Gminy Sabnie (www.sabnie.pl).

Wójt Gminy Sabnie
Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content