Zakończenie realizacji projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach

informuje o zakończeniu realizacji w roku 2011 projektu

„PERSPEKTYWY. Aktywizacja kobiet z gminy Sabnie nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

Projekt adresowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkających na terenie gminy Sabnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Główna 75, 08-331 Sabnie
tel./fax 25 787 41 60
e-mail: gops_sabnie@pro.onet.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj komentarz

Skip to content