Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma

Gmina Sabnie przystępuje do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach: Kupientyn, Kupientyn–Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Sabnie ul. Główna 73, pokój Nr 8, 08-331 Sabnie w terminie do 31 marca 2011r. Wskazane jest dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu którego wniosek dotyczy.

Załącznik 1: Obwieszczenie Wójta Gminy Sabnie

Załącznik 2: Wzór wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik 3:

Zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT za jego zakup.

Najbliższy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego to:
1 marca 2011 r. – 31 marca 2011 r.

Odpowiedni wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy Sabnie wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.

Limit zwrotu podatku w 2011 r. wynosić będzie:
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w termie 2 – 31 maja 2011 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2011 r.

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Rada Gminy w Sabniach zatwierdziła taryfę na okres od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r. na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sabnie, obejmującą:

  1. cenę za 1 m³ dostarczonej wody w wysokości 2,30 zł. netto plus podatek VAT,
  2. stawkę opłaty abonamentowej za okres rozliczeniowy 6 zł. netto plus podatek VAT (2 zł. netto plus podatek VAT za miesiąc).

Postępy w budowie Zbiornika Niewiadoma

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych prace na budowie zbiornika Niewiadoma trwają nieprzerwanie od momentu rozpoczęcia. Prowadzone są roboty ziemne pod zaporę czołową i czaszę zbiornika, przygotowywany jest teren w którym będzie znajdowała się budowla upustowa, a także przebudowywana jest linia energetyczna.

Na podstronie poświęconej Zbiornikowi Niewiadoma została umieszczona Kronika, w której można znaleźć zdjęcia wykonywane podczas budowy.