Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy Sabnie

Zadanie pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 26.122,48 zł. Kwota dotacji stanowi 100% kosztu kwalifikowanego brutto zadania.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Pomocą finansową objęty był transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W II półroczu 2019 r.
z nieruchomości położonych na terenie gminy Sabnie łącznie odebrano i przekazano do unieszkodliwienia 80,091 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Zadanie realizowane było przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie w/w zadania na rok 2020. Realizacja przedmiotowego zadania w 2020 r. będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania z funduszu.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dofinansowanie zadań w ramach MIAS MAZOWSZE 2019

Drugi rok z rzędu nasza gmina złożyła wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019. Głównym celem Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.
Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 czerwca 2019 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań . Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2019” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.
Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie w wysokości 50.000,00zł na realizację pięciu zadań:

1) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach.

Prace polegały na ociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu elewacji, malowaniu tynków zewnętrznych farbą emulsyjną, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej fundamentów oraz wymiany parapetów zewnętrznych.

2) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie.

Wykonano przebudowę konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej.

3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku.

Wykonano przebudowę sanitariatów w budynku świetlicy dostosowując je także dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

4) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowicach.

Prace w świetlicy polegały na wymianie podłogi oraz odnowieniu ścian wewnętrznych.

5) Zagospodarowanie placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Kupientynie.

Wykonano zagospodarowanie placu poprzez ułożenie kostki brukowej na podbudowie cementowej.

Realizacja tych projektów została już zakończona.

Wydłużenie terminu składania wniosków suszowych

Urząd Gminy Sabnie uprzejmie informuje iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużył do dnia 15.11.2019 r. termin składania wniosków o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałymi na powierzchni uprawy. Wnioski można składać od 3.10.2019 r. w Biurach Powiatowych ARiMR.

Klaudia Gmitrzuk ze Szkoły Podstawowej w Sabniach nagrodzona przez Ministra Środowiska

W Centrum Edukacji Kampinowskiego Parku Narodowego w Izabelinie 4 października odbyła się podniosła uroczystość. Uczestniczyło w niej mnóstwo znakomitych gości na czele z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem, prezes WFOŚiGW Anną Ewą Król, dyrektorem Kampinowskiego Parku Narodowego Mirosławem Markowskim. Zebrali się oni po to by wręczyć nagrody laureatom wojewódzkiego konkursu ekologicznego EKOSZKOŁA EDYCJA II. Wśród wyróżnionych uczniów laureatów konkursu znalazła się uczennica naszej szkoły KLAUDIA GMITRZUK UCZENNICA KLASY VI. Odebrała z rąk ministra dyplom i nagrody rzeczowe. Uczennicy gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.