Informacja dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

Szanowni Państwo,

Gmina Sabnie zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust.3 Dz. U. z 2023r. poz. 1469) jest zobligowana do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Mieszkańców Gminy o wypełnienie zgłoszenia do  gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Sabnie ul.  Główna 73, 08-331 Sabnie (pokój nr 8) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sabnie.

 

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Sabnie w pokoju nr 8

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (06i4hi7sg1)

 

UWAGA! W przypadku przekazania zgłoszenia w formie elektronicznej, prosimy o opatrzenie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego. Osoby, które złożą zgłoszenie elektronicznie niezaopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub nieuwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego zostaną wezwane do osobistego stawiennictwa celem podpisania zgłoszenia.

Zgłoszenia ww. ewidencji należy dokonać do 13 października 2023 roku.

Dodaj komentarz

Skip to content