Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Od dnia 21 września 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach  ul. Główna 75, 08-331 Sabnie   przyjmuje wnioski

o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

 z tytułu wykorzystywania  niektórych źródeł ciepła

 

Wnioski składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek

 

Komu przysługuje dodatek ?

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022r, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Wysokość dodatków:

  1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek,     koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pięcokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem     kawałkowym,
  3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Dodatek dla gospodarstw domowych nie  przysługuje gospodarstwom objętym pozytywnie rozpatrzonym  wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego

 

Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dodaj komentarz

Skip to content