Informacja dla mieszkańców Gminy Sabnie na temat Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2021r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) Wójt Gminy Sabnie informuje że,                 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK” dla mieszkańców Gminy Sabnie zlokalizowany będzie przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sabniach, Sabnie ul. Główna 67, 08-331 Sabnie  i czynny w następujących terminach:

24.04 2021r. (sobota) w godzinach 8:00-14:00,

26.06.2021r., (sobota) w godzinach 8:00-14:00,

16.10.2021r. (sobota) w godzinach 8:00-14:00.

Funkcję PSZOK-u w 2021r. pełnić będzie mobilny kontener (kontenery) na odpady komunalne                    z podziałem na odpowiednie frakcje odpadów komunalnych.

PSZOK przyjmuje w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Gminy Sabnie z nieruchomości zamieszkałych.

Prowadzeniem i obsługą PSZOK zajmuje się firma: EkoTeam  Sp. z o.o., Wierzbno 97,                07-111 Wierzbno.

 • 1.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości  odbierane będą  następujące frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie:

 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
 • metal,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe
 • odzież i tekstylia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (duże zabawki, koce, kołdry, dywany, wiadra, miski)
 • zużyte opony do 20″
 • chemikalia (farby, smary, kwasy, rozpuszczalniki),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne powstające w wyniku wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie robót budowlanych,  na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ani zgłoszenia do organu administracji architektoniczo- budowlanej,

(styropian, pianki, wełna, listwy plastikowe i metalowe, panele, tapety, części instalacji elektrycznych i hydraulicznych, armatura)

 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, w pojemnikach sztywnych odpornych na działanie wilgoci i mechanicznie odpornych na przekucie lub przesunięcie,
 • odpady niebezpieczne (termometry rtęciowe, świetlówki)
 • 2

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zapewniają i finansują we własnym zakresie.

 • 3.

Do PSZOK-u przyjmowane są odpady powstałe w gospodarstwach domowych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

 • 4.

W PSZOK przyjmowane będą:

 • odpady posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu – wyłącznie w specjalnych workach BIG BAG lub kontenerach, przeznaczonych do gromadzenia gruzu,
 • odpady wymagające opakowania i odpady płynne – wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych (nieprzeciekających) pojemnikach, posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację.
 • 5.

W PSZOK-u nie będą przyjmowane następujące odpady:

 • odpady zmieszane
 • odpady zawierające azbest,
 • materiały izolacyjne, takie jak:  papa budowlana
 • części samochodowe i szyby samochodowe,
 • odpady z działalności rolniczej,
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji, dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • szkło zbrojone i hartowane.
 • 6.

W PSZOK odpady przyjmowane są przez pracownika obsługującego PSZOK według następującej procedury:

 1. zgłoszenie pracownikowi obsługującemu PSZOK rodzaju dostarczonych odpadów,
 2. sprawdzenie rodzaju dostarczonych odpadów,
 3. zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: rodzaj odpadów, imię i nazwisko oraz adres osoby dostarczającej odpady, adres nieruchomości, z której pochodzą odpady, upoważnienie od właściciela nieruchomości dotyczące oddania w jego imieniu odpadów do PSZOK.
 • 6.

Dostarczający odpady obowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie w miejscu wskazanym przez pracownika obsługującego PSZOK i pod jego nadzorem.

Pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w następujących przypadkach:

 • jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych do PSZOK wskazują, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • odmowy okazania dowodu osobistego lub podania danych, niezbędnych do identyfikacji osoby dostarczającej odpady i adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady.

 

Wójt

/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content