Podsumowanie przeprowadzonej kontroli prawidłowej segregacji odpadów.

W dniu 28 i 29 maja 2020 r. przeprowadzono w kilku miejscowościach naszej gminy  kontrolę w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.

Pracownicy PUK Bielany w obecności pracowników UG Sabnie sprawdzali zawartość worków oraz pojemników na odpady zmieszane. Niestety, w wielu nieruchomościach przy zadeklarowaniu selektywnego gromadzenia odpadów, w odpadach zmieszanych znajdowały się też  odpady frakcji materiałowej, tj. papier, plastik, szkło, puszki metalowe i aluminiowe, odpady elektroniczne, odpady z działalności rolniczej oraz „ciężkie” odpady budowlane. Ponadto w czarnych workach, pomimo zaznaczenia w deklaracji przez właściciel nieruchomości posiadania kompostownika, znajdowało się bardzo dużo bioodpadów i odpadów zielonych.

Właściciele ok. 60 nieruchomości, u których stwierdzono nieprawidłowości  lub brak segregacji odpadów otrzymali upomnienie, a  odpady pozostawiono do ponownej segregacji. Zostaną one po prawidłowym przesegregowaniu odebrane podczas następnej zbiórki.

Kolejne naruszenie zasad segregacji lub brak segregacji będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia wyższej opłaty jak za odpady zmieszane (niesegregowane), czyli 50 zł od osoby zamieszkującej.

 

PODSUMOWANIE – WNIOSKI.

  1. W przypadku zgłoszonej segregacji odpadów wraz z kompostownikiem,
    w pojemnikach na odpady zmieszane nie wolno wrzucać odpadów zbieranych selektywnie, tj. papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji oraz popiołu a także przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, zużytego sprzętu RTV i AGD i odpadów budowlanych.
  2. Jeżeli na nieruchomości mieszka kilka rodzin i każda ma swoją deklarację
    o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami prosimy o oznaczenie worków na odpady: imieniem i pierwszą literą nazwiska, żeby nie było sytuacji, że upomnienie otrzyma, ktoś kto właściwie segreguje odpady.

Odpady zmieszane (niesegregowane) to pozostałości  z segregacji, odpady, których nie da się wysegregować.

Prawidłowa segregacja odpadów ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę a tym samym przez mieszkańców.

Dodaj komentarz

Skip to content