APEL DO MIESZKAŃCÓW O PRAWIDŁOWE SEGREGOWANIE ODPADÓW

Wójt Gminy Sabnie informuję mieszkańców, że w najbliższym czasie rozpocznie się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów odbywać się będą bez uprzedniego zawiadomienia. Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane,
czy nie znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji, popiół.
W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją właściciel otrzyma jednokrotne pisemne upomnienie. Kolejny zgłoszony przypadek braku segregacji odpadów na danej nieruchomości, będzie skutkował utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty. Właściciel nieruchomości wówczas zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane) czyli stawką 50 zł od każdego mieszkańca nieruchomości.

Dodaj komentarz

Skip to content