XXI Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016r. (środa) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzy sesjami.
 4. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Informacja o realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015r.
 6. Zapoznanie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 kwietnia 2016r. o stwierdzenie nieważności w części uchwały Nr XIX/86/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016r. „ w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach Kupientyn, Kupientyn-Kolonia , Nieciecz Włościańska i Niewiadoma.
 7. Zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sabnie.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sabnie na lata 2012-2017”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
 13. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, informacje.
  • ankieta – obszary szczególnie narażone.
 15. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2016 Rady Gminy Sabnie  z dnia 03 marca  oraz protokołu Nr XX/2016 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2016r.
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content