Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY SABNIE

informuje o wolnym stanowisku urzędniczym
oraz
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko pracy do spraw wodociągów

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie

2. Określenie stanowiska:

– referent
– stanowisko pracy do spraw wodociągów

3. Określenie wymiaru zatrudnienia:

½ etatu

4. Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko urzędnicze może być osoba, która :

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.: wykształcenie średnie lub wyższe,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku,

5. Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, ekonomia, budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia,
 2. znajomość przepisów prawa w zakresie:
  • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeń wykonawczych do niniejszej ustawy,
  • ochrony środowiska,
  • prawa budowlanego,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • przepisów o zamówieniach publicznych,
  • ustawy o finansach publicznych,
 3. bardzo dobra obsługa urządzeń biurowych i komputera (w tym programów użytkowych: Microsoft Word, Microsoft Excel).
 4. mile widziane doświadczenie zawodowe,
 5. prawo jazdy kat. B (niezbędne do pracy w terenie).

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągów, studni głębinowych, stacji uzdatniania wody oraz przepompowni na terenie gminy Sabnie.
 2. Rozliczanie odbiorców za pobór wody.
 3. Dokonywanie kalkulacji ceny wody i przedkładanie odpowiednich wniosków Radzie Gminy.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców o zamiarze przyłączenia się do wodociągu i organizowanie komisji do odbioru przyłącza.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców o założeniu wodomierzy i zorganizowanie ich plombowania.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń o awariach wodociągu i organizowanie ich usunięcia.
 7. Przeprowadzanie kontroli celem wyeliminowania nielegalnego poboru wody.
 8. Przyjmowanie i przechowywanie protokołów kontroli sanitarno-epidemiologicznych o przydatności wody do spożycia.
 9. Nadzór nad stałym zaplombowaniem hydrantów przeciwpożarowych.
 10. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz i informacji oraz sprawozdań dotyczących wodociągów.
 11. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez konserwatorów wodociągów.
 12. Wykonywanie czynności wynikających z procedury udzielania zamówień publicznych.
 13. Opracowywanie dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych przepisami.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy – Praca w budynku urzędu. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych natomiast w budynku brak windy , który umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim w budynku. W budynku brak ciągów komunikacyjnych o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane do wózków inwalidzkich. Brak możliwości dostępu wózkiem inwalidzkim do kondygnacji, na której zorganizowane jest stanowisko pracy. W pomieszczeniu pracy odpowiednie szerokości dojść, przejść oraz przestrzeń dostosowana jest do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy – Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze komputerowym, prowadzeniem rozmów telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynków i w terenie.

8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% .

9. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
 • tożsamość oraz obywatelstwo kandydata (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem ), lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku, gdy kandydat jest zatrudniony u innego pracodawcy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz , że korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z prowadzonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1202)”

10. Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko ds. wodociągów”

w terminie do dnia 02- lutego 2016r. do godz. 10.00 , osobiście – w Sekretariacie Urzędu Gminy Sabnie (pok. Nr 1), lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane . O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

O dopuszczeniu do dalszego postępowania kwalifikacyjnego oraz o terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie .

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Sabnie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej .

Sabnie, dnia 20 stycznia 2016r.

Dodaj komentarz

Skip to content