XVII Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na XVII Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzy sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sabnie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia kierunków realizacji zadań z zakresu gminnych dróg.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków realizacji zadań z zakresu gminnych dróg w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r.
 13. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, informacje.
 15. Przyjęcie protokołu Nr XVI/2015 z Sesji rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r.
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content