VII/2015 Sesja Rady Gminy Sabnie

W dniu 26 czerwca 2015r. (piątek) o godzinie  12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie odbędzie się VII/2015 Sesja Rady Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej.
 5. Informacja o wyborze ławników na kadencje 2016-2019
 6. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy Sabnie złożonych w związku z rozpoczęciem kadencji Rady.
 7. Zapytania radnych.
 8. Zapoznanie z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r.
  • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r.,
  • przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu,
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  • przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  • dyskusja.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków realizacji zadań z zakresu gminnych dróg.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
 16. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, informacje.
  • podziękowania za pracę sołtysa dla Kazimierza Trzcińskiego
 18. Przyjęcie protokołu Nr VI/2015  Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 30 kwietnia 2015r.
 19. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content