Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Sabnie

30 grudnia 2014r. (wtorek) o godzinie 11:00 w Zespole Szkół w Sabniach odbędzie się III Sesja Rady Gminy Sabnie.

Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między Sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sabnie na rok 2015”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sabnie na rok 2015r.”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet radnych i zasad ich wypłacania..
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2015 rok.
  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  • podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2022,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2015 rok.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, informacje.
 13. Przyjęcie protokółu Nr II/2/2014 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 11 grudnia 2014 r.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content