Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647, z późn. zm.), art. 39, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXXIII/180/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Rady Gminy w Sabniach o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją postępowania w dniach od 01.07.2014r. do 25.07.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Sabnie przy ul. Głównej 73 pok. Nr 8 w godz. od 7.45 do 15.45.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.07.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Sabnie przy ul. Głównej 73 o godz. 11.00.

Uwagi dotyczące projektu studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2014r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Wnioski i uwagi złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

– w formie ustnej do protokołu w czasie dyskusji publicznej,
– w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Sabnie,
– za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: trebnio@sabnie.pl

 

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content