Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy w Sabniach

28 stycznia 2014r. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy w Sabniach.

Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Informacja Urzędu Skarbowego o przedstawionej analizie oświadczenia majątkowego.
 5. Zapoznanie z pismem Mazowieckiego Komendanta Policji w sprawie podjętego przez Rady Gminy stanowiska.
 6. Zapoznanie z uchwałą Nr Si.31.2014 Składu Orzekającego RIO Zespól w Siedlcach z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Sabnie na rok 2014.
 7. Zapoznanie z uchwałą Ni Si.32.2014 Składu Orzekającego RIO Zespół w Siedlcach z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sabnie, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022.
 8. Zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej dla gminy Sabnie na lata 2014-2020 „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania ”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów Gminy Sabnie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/227/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.
 18. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski, informacje.
 20. Przyjęcie protokółu Nr XLI/2013r. z Sesji Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 grudnia 2013 r.
 21. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content