Zaproszenia na XXXIII Sesję Rady Gminy w Sabniach

Dnia 28 czerwca 2013 r. (piątek) o godzinie 13.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XXXV/2013 Sesja Rady Gminy w Sabniach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012.
 5. Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną.
 6. Zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sabniach zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
  • przedstawienie  sprawozdania z wykonania budżetu,
  • przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu,
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium,
  • przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium,
  • dyskusja
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sabnie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokołowskiemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 16. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, informacje.
 18. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2013 z dnia 25.04.2013r. i Nr XXXIV/2013 z dnia 29.05.2013r.
 19. Zamkniecie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content