Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy w Sabniach uchwały Nr XXXIII/180/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie w granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium:

– w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Sabnie, ul. Głowna 73, 08-331 Sabnie,

– ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Sabnie, w pokoju nr 8,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: trebnio@sabnie.pl.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku  oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Termin składania wniosków upływa dnia  12 lipca 2013 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sabnie.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sabnie w dniu 19.06.2013 r. oraz podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP: sabniegw.e-bip.pl oraz na stronie Urzędu Gminy Sabnie (www.sabnie.pl).

Wójt Gminy Sabnie

/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content