OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SABNIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie w obrębie geodezyjnym Suchodół Włościański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm), ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), a także Uchwały Nr XI/52/2011 Rady Gminy w  Sabniach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sabnie w obrębie geodezyjnym Suchodół Włościański oraz art. 39 ust. 1, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie w obrębie geodezyjnym Suchodół Włościański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 17 kwietnia 2013 r. do 10 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sabniach przy ul. Głównej 73, w pokoju nr 8 (parter), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 9 maja 2013 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Sabniach przy ul. Głównej 73 – Sala Konferencyjna (parter).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jw. oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Wójta Gminy Sabnie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2013  r., w formie:

  • pisemnej (na adres Urzędu Gminy w Sabniach, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie),
  • ustnej – do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy w Sabniach przy ul. Głównej 73, w pokoju nr 8 (parter),
  • drogą elektroniczną (na adres: trebnio@sabnie.pl).

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Sabnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

 Wójt Gminy Sabnie

/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content