Podsumowanie projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie

W dniach 01.08.2011 r. – 31.08.2012 r. Gmina Sabnie realizowała projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie” o wartości 325 450 zł, przy dofinansowaniu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa 315 650 zł (97%).
Celem ogólnym projektu było pobudzenie do końca sierpnia 2012 r. aktywności uczniów Szkół Publicznych z terenu Gminy Sabnie w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości, poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, akcje wyjazdowe oraz przeszkolenie kadry /20 nauczycieli/.

Projekt skierowany był do wszystkich uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Sabnie.

Działania w ramach projektu:

  • zajęcia wyrównawcze – matematyczne i przyrodnicze /gimnazjum i 3 szkoły podstawowe/. W ramach zajęć zakupiono materiały dydaktyczne i warsztatowe niezbędne do ich przeprowadzenia.
  • zajęcia językowe – skierowane do uczniów z problemami w nauce w każdej ze szkół, prowadzone były pod kątem usystematyzowania wiedzy przed egzaminem gimnazjalnym i sprawdzianem dla uczniów 6 klas. Na potrzeby zajęć zakupiono tablice i odtwarzacz CD, uczestnicy otrzymali materiały warsztatowe.
  • zajęcia informatyczne – skierowane były do uczniów, którzy poza szkołą nie mieli dostępu do komputera i Internetu. W ramach zajęć przeprowadzono dwie sesje wyjazdowe do Centrum Kształcenia Na Odległość oraz zakupiono sprzęt niezbędny do ich przeprowadzenia.
  • pozalekcyjne zajęcia artystyczne z plastyki i muzyki /podstawy gry na gitarze/ – uczestnicy zostali wyposażeni w warsztatowe materiały plastyczne, zakupiono 4 gitary niezbędne do przeprowadzenia zajęć muzycznych. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono bezpłatny wyjazd do Warszawy na przedstawienie teatralne, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie Gimnazjum.
  • wakacyjny obóz edukacyjny – celem głównym wyjazdu było zorganizowanie aktywnego odpoczynku dzieciom i młodzieży pochodzącym z najuboższych rodzin.
  • Centrum Planowania Kariery – cykl spotkań doradcy zawodowego z młodzieżą gimnazjalną oraz szkolenie dla nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego.
  • wsparcie specjalistyczne – dyżury logopedy i psychologa we wszystkich szkołach.

Klaudia Danielak, 14 lat
W ramach projektu brałam udział w wielu ciekawych zajęciach dodatkowych, które odbywały się w naszej szkole, a w czasie wakacji w wakacyjnym obozie edukacyjnym w Mrozach Wielkich koło Ełku. Dzięki zajęciom dodatkowym mogłam rozwijać swoje zainteresowania. Bardzo mi się podobało na obozie, najbardziej wycieczka do Osowca gdzie całą grupą zwiedzaliśmy twierdzę w Osowcu. Przewodnik bardzo ciekawie opowiadał historię twierdzy. Byliśmy również w Biebrzańskim Parku Narodowym – największym w Polsce. Widziałam tam ciekawe rośliny między innymi (rosiczkę). Jestem bardzo zadowolona z tego, że mogłam uczestniczyć w projekcie. Mam nadzieję że będzie więcej takich wyjazdów i zajęć dodatkowych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dodaj komentarz

Skip to content