Zapytanie ofertowe

Urząd Gminy Sabnie

w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie” POKL.09.01.02-14-060/10 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPRASZA

do złożenia oferty na zorganizowanie 7-dniowego wakacyjnego obozu edukacyjnego.

Pełna treść zapytania

Dodaj komentarz

Skip to content