Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy Sabnie

Zadanie pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 26.122,48 zł. Kwota dotacji stanowi 100% kosztu kwalifikowanego brutto zadania.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Pomocą finansową objęty był transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W II półroczu 2019 r.
z nieruchomości położonych na terenie gminy Sabnie łącznie odebrano i przekazano do unieszkodliwienia 80,091 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Zadanie realizowane było przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie w/w zadania na rok 2020. Realizacja przedmiotowego zadania w 2020 r. będzie uzależniona od uzyskania dofinansowania z funduszu.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content