Setna rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowienkach

W niedzielę 16 września br. w strażacy z Hołowienek świętowali 100 lat istnienia jednostki OSP. Uroczystość ta była połączona z inną, równie ważną – 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znamienici goście: Poseł na Sejm RP – Marek Sawicki, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Janina Ewa Orzełowska, przedstawiciel Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego ZOSP RP – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego ZOSP RP – druh Wojciech Wicherski, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Artur Gonera, członkowie Zarządu Powiatowego ZOSP RP z Wiceprezesem-  druhem Józefem Panaszem na czele, Komendant Powiatowy PSP – st. bryg. Tomasz Wilk, Starosta Sokołowski – Leszek Iwaniuk, członkowie zarządu Gminnego ZOSP RP – z Prezesem Janem Jesionowskim na czele  Wójt Gminy Sabnie – Ireneusz Piotr Wyszyński, Radni Gminy Sabnie z przewodniczącym Rady – Wacławem Mikołajczukiem na czele, strażacy ochotnicy z jednostek OSP z Gminy Sabnie wraz z pocztami sztandarowymi. Licznie przybyli również mieszkańcy Hołowienek i okolicznych miejscowości.

Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny ZOSP RP – druh Edward Benedykciuk.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 1300 Mszą św., którą w intencji strażaków i ich rodzin, sprawował Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Tadeusz Pikus. Obecny był również Powiatowy Kapelan  Straży Pożarnych ks. Kanonik Krzysztof Kisielewicz i proboszcz parafii w Zembrowie ks. kanonik Piotr Arbaszewski.

Po zakończeniu Mszy Św. nastąpiła oficjalna część uroczystości,  której ważną częścią było pożegnanie dotychczasowego sztandaru jednostki OSP w Hołowienkach oraz nadanie i poświęcenie nowego sztandaru.

Jednym z punktów programu było również odsłonięcie i poświęcenie ufundowanej przez mieszkańców  Hołowienek tablicy   upamiętniającą  uroczystość.  Na tablicy widnieje napis: „WDZIĘCZNI TYM, KTÓRZY TWORZYLI HISTORIĘ OCHOTNICZEGO RATOWNICTWA POŻARNICZEGO ORAZ TYM, KTÓRZY WALCZYLI O WOLNOŚĆ OJCZYZNY, W 100. ROCZNICĘ POWSTANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W HOŁOWIENKACH ORAZ W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI – MIESZKAŃCY HOŁOWIENEK, DNIA 16 WRZEŚNIA 2018 R. „. Poświęcenia tablicy dokonał ks. Biskup Tadeusz Pikus.

Następnym punktem programu było uhonorowanie jednostki OSP w Hołowienkach oraz zasłużonych i wyróżniających się w pracy na rzecz OSP i społeczeństwa strażaków. Ochotnicza Straż Pożarna w Hołowienkach została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP  oraz medalem pamiątkowym Marszałka Samorządu Województwa Mazowieckiego „PRO MASOVIA”’.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono 7 strażaków ochotników , Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono 8 strażaków, Brązowym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono 12  strażaków. Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczono 18 strażaków. Wręczono również 11 wyróżnień „Za wysługę lat w OSP”.

Marszałek Województwa Mazowieckiego dyplomami uznania nagrodził 5 druhów – seniorów  OSP oraz 5 druhen i druhów z okazji jubileuszu 100-lecia OSP w Hołowienkach z podziękowaniem za postawę, ofiarność i cenną działalność społeczną.

Bardzo ważną i doniosłą częścią uroczystości było odznaczenie szczególnie  zasłużonego  dla ochotniczego ratownictwa pożarniczego członka honorowego OSP w Hołowienkach  – druha Tadeusza Andrzejczuka. Tadeusz Andrzejczuk  jest członkiem OSP od 66 lat. W 1958 roku objął on funkcję komendanta OSP i pełnił ją przez kolejne 42 lata. Działał również w strukturach gminnych, powiatowych i wojewódzkich ZOSP. Był pierwszym gminnym komendantem ZOSP i funkcję tę sprawował do roku 2000. Przez kilkanaście lat (w latach 70.80.) był członkiem zarządu powiatowego ZOSP. W latach 70. był członkiem komisji rewizyjnej wojewódzkiego ZOSP w Warszawie. W dowód uznania za zasługi na rzecz pożarnictwa otrzymał odznaczenia: „MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”, „ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP”, „MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA”. Druh Tadeusz Andrzejczuk był inicjatorem wielu działań na rzecz OSP i społeczności lokalnej, w tym m.in.: budowy remizy, pozyskiwania sprzętu pożarniczego, budowy dróg lokalnych. Obecnie chętnie służy radą i pomocą, dzieli się swoim doświadczeniem z młodym pokoleniem strażaków-ochotników.

Podczas uroczystości 100-lecia OSP w Hołowienkach druh Tadeudz Andrzejczuk został odznaczony m.in.: medalem pamiątkowym Marszałka Samorządu Województwa Mazowieckiego „PRO MASOVIA”’ oraz dyplomem uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego, odznaczeniem Polskiego Stronnictwa Ludowego – Medalem im. Wincentego Witosa. Członkowie OSP oraz mieszkańcy Hołowienek w dowód uznania zasług druha Tadeusza Andrzejczyka dla miejscowości Hołowienki uhonorowali Go pamiątkową statuetką,  na której wypisano: „TEN JEST WIĘKSZY MIĘDZY LUDŹMI, KTO UMIE SŁUŻYĆ I KTO POŚWIĘCA SIEBIE DLA DOBRA INNYCH…  W PODZIĘKOWANIU ZA WIELOLETNIĄ SŁUŻBĘ W OSP HOŁOWIENKI DRUHOWI TADEUSZOWI ANDRZEJCZUKOWI, WDZIĘCZNI STRAŻACY I MIESZKAŃCY HOŁOWIENEK”.

Po zakończeniu części oficjalnej artyści Teatru Muzycznego w Łodzi i scen warszawskich wystawili program muzyczny dedykowany 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert poprowadził druh Ryszard Nowaczewski Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP.

Młodzież szkolna Zespołu Szkół w Sabniach przedstawiła program słowno – muzyczny nawiązujący do tematu uroczystości- odzyskania niepodległości i święta strażaków.

Końcowym  punktem programu był festyn strażacki: występ kapeli Sterdyniacy i zabawa prowadzona przez DJ.

Głównym organizatorem uroczystości była jednostka  OSP w Hołowienkach, w partnerstwie z Powiatem Sokołowskim, Gminą Sabnie oraz Zespołem Szkół Szkołą Podstawową im. Heleny Mniszek w Sabniach.

Uroczystość współfinansowana  środkami z PROW na lata 2014 – 2020, operacja pt. „Wsparcie społeczności lokalnej mieszkańców wsi Hołowienki w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego”  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  oraz środkami od sponsorów którymi są:

Powiat Sokołowski, Gmina Sabnie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim, pan Adam Długołecki – właściciel zakładu Safeglkass, pan Janusz Goworek – właściciel firmy Jago, pan Sławomira Hardejewicz, pan Jacek Kobyliński – właściciel firmy Jacek, państwo Krystyna i Edward Oksięciuk – właściciele firmy Car Trans, pan Roman Kraska – właściciel firmy Kraska, pan Piotr Siemieniuk – właściciel przychodni weterynaryjnej, pan Piotr Pogorzelski – właściciel firmy Pogorzelscy, pan Tadeusz Rozbicki – właściciel firmy Rozbicki TDK oraz pan Sławomir Strzała – właściciel Zakładu Usługi Transportowe – Handel Obwoźny.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości i swoją obecnością  uświetnili jej program.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stulecie OSP Hołowienki współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Skip to content