Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach
ogłasza nabór na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY – 1 etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

I. Stanowisko pracy: Pracownik Socjalny
Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach, ul. Główna 75, 08-331 Sabnie

II. Wymagania:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) korzystanie z pełni praw publicznych,
3) nieposzlakowana opinia,
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

III. Niezbędne wykształcenie:
Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:
1) posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych,
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
3) ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
Treść przepisu art. 116 ust. 1 pkt 3:
– należy czytać łącznie z treścią przepisu art. 116 ust. 1a;
– dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizacje wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

IV. Wymagania dodatkowe
– Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
– Umiejętność pracy w zespole.
– Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność.
– Znajomość obsługi komputera.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
1. praca socjalna,
2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji
tych zadań,
4. pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
7.współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

V. wymagane dokumenty:
1. CV zawierające oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sabniach. Jestem świadomy o możliwości wycofania zgody w każdym czasie
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach, ul. Główna 75, 08-331 Sabnie lub na adres e-mail: gops_sabnie@pro.onet.pl”,
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 2
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
4. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
5. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego – załącznik nr 3.
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 4.
7. Oświadczenie kandydata że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona – załącznik nr 5.
8.Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego – załącznik nr 6.
9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 7.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem„ Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego”.
Termin składania dokumentów do dnia 14.09.2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sabniach lub przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 75, 08-331 Sabnie.
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego. Oferty, które wpłyną do GOPS w Sabniach niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Kierownik GOPS Sabnie
Joanna Koszewska

Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Kwestionariusz osobowy
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie 2
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie 3
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie 4
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie 5

Dodaj komentarz

Skip to content