XLVII Sesja Rady Gminy Sabnie

Zapraszamy na XLVII Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.,
  • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.,
  • przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej ,
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  • przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  • dyskusja.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018r.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, informacje.
 13. Przyjęcie protokółu Nr XLVI/2018 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 maja 2018r.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content