XLI Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na  XLI Sesję Rady Gminy Sabnie , która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017r. (czwartek) o godzinie 12:00  w stołówce Zespołu Szkół w Sabniach  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sabnie na rok 2018”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Sabnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2018 rok.
  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  • podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2030.
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2018 rok.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski, informacje.
 11. Przyjęcie protokółu  Nr XXXVIII/2017 z dnia 19 października 2017r. , Nr XXXIX/2017 z dnia 17 listopada 2017r.  i Sesji XL/2017 z dnia 05 grudnia 2017r.
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content