Informacja dotycząca pomocy materialnej – stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Sabnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach informuje, iż od dnia 01.09.2017 r. do dnia 15.09.2017 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Sabnie.

Pomoc dotyczy uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkałych na terenie Gminy Sabnie.

Druki dostępne są: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach pracy Ośrodka.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 930  ze zmianami )

Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288,00 zł

Wnioski mogą składać: rodzice ucznia, pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół.

Dla każdego ucznia składamy indywidualny wniosek

Stypendium nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych,
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Sabnie.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

  1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).
  2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Wypłata stypendium będzie uzależniona od przedstawienia przez osoby wnioskujące o taką formę pomocy rachunków, poniesionych kosztów na cele edukacyjne.

Dodaj komentarz

Skip to content