XXXIV Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. (środa) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Zapoznanie z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej.
  • z dnia 10.04.,19.04.,04.05.2017r.
  • z dnia 04.05., 17.05.2017r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.,
  • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r,
  • przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej ,
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  • przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  • dyskusja.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 14. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, informacje.
 16. Przyjęcie protokółu Nr XXXII2017 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 29 marca 2017r.i protokołu Nr XXXIII/2017 z dnia 02 czerwca 2017r.
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content