Nabór na stanowisko konserwator wodociągów

WÓJT GMINY SABNIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KONSERWATOR WODOCIĄGÓW

WYAMAGANIA NIEZBĘDNE

 • obywatelstwo polskie
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • wykształcenie minimum zawodowe, o kierunku monter instalacji sanitarnych,
 • ważne prawo jazdy kat. B

WYMAGANIA POŻĄDANE

 • umiejętność wykonywania przyłączy wodociągowych i napraw sieci,
 • doświadczenie w obsłudze Stacji Uzdatniania Wody
 • min. dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • kursy i szkolenia w zakresie obsługi Stacji Uzdatniania Wody.

ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKU

 • obsługa przepompowni oraz  stacji uzdatniania wody,
 • utrzymanie w sprawności technicznej wszystkich urządzeń związanych z produkcją wody oraz sieci wodociągowych i ujęcia brzegowego,
 • udział w wykonywaniu prac remontowych  na przepompowni stacji uzdatniania wody,
 • usuwanie awarii na sieci wodociągowej i przyłączach,
 • udział w budowie nowych odcinków sieci wodociągowej,
 • dokonywanie sprawdzania poprawności pod względem technicznym wybudowanych przyłączy wodociągowych,
 • dokonywanie wymiany wodomierza głównego u odbiorców usług.
 • prowadzenie dobowego i miesięcznego rejestru produkcji wody na stacji,
 • prowadzenie kontroli urządzeń pomiarowych, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych,
 • rejestrowanie przypadków samowolnego włączania się do sieci wodociągowej osób nie mających pozwolenia na przyłącze oraz niezwłoczne zgłaszanie tego faktu pracownikowi ds. wodociągów,
 • dokonywanie przeglądu hydrantów oraz dokonywanie ich napraw lub wymiany,
 • kontrola i zgłaszanie nielegalnego poboru wody z hydrantów,
 • utrzymanie porządku w obrębie stacji uzdatniania wody i przepompowni,
 • załączanie agregatu prądotwórczego w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej.
 • dokonywanie odczytów wskazań wodomierzy u odbiorców,
 • dostarczanie odbiorcom książeczek za pobór wody,

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae.
 4. Dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje /świadectwo szkolne, dyplom itp./
 5. Kserokopie świadectw pracy,
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku konserwatora Stacji Uzdatniania Wody,
 8. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. –  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922)
 9. Oświadczenie o niekaralności,
 10. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych (pomp, central wentylacyjnych, narzędzi elektrycznych).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sabnie , w zamkniętej kopercie z napisem:

„NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATOR  WODOCIĄGU NIECIECZ I KOLONIA HOŁOWIENKI”

w terminie do 3 marca 2017r. do godz. 10.00

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

Informacją o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynu Informacji Publicznej BIP pod adresem: sabniegw.e-bip.pl, oraz  na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sabnie oraz  na stronie internetowej Urzędu Gminy Sabnie, pod adresem: www.sabnie.pl

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content