Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 m ust.2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn.zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Sabnie Nr XXVII/124/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 11074) Wójt Gminy Sabnie zawiadamia, że od 1 stycznia 2017 r. zmieni się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny z 10,00 zł. od osoby zamieszkującej nieruchomość do 15,00 zł. od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy zbierają odpady w sposób nieselektywny otrzymają indywidualne zawiadomienia o wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności 2017 r.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content