XXIII Sesja Rady Gminy Sabnie

W dniu 28 czerwca 2016r. (wtorek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Sabnie. Przewidziano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Zapoznanie z wynikami kontroli Komisji Rewizyjnej:
  • z dnia 31.07. i 24.11.2015r.
  • z dnia 04.03.2016r.
  • z dnia 05.05. i 11.05.2016r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r.,
  • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r,
  • przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu,
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  • przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  • dyskusja.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy – Zespołu Obsługi Finansowej Szkół w Sabniach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.
 15. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, informacje.
 17. Przyjęcie protokołu Nr XXI/ 2016 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 27 kwietnia 2016r. i protokołu Nr XXII z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 21 czerwca 2016r.
 18. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content