Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
na
Usługę wykonania Studium wykonalności dla projektu planowanego do aplikowania
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku,
Działanie 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu wraz z wnioskiem o dofinansowanie

Załącznik:
pobierz zapytanie ofertowe

Dodaj komentarz

Skip to content