Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania

W związku z wystąpieniem licznych szkód w uprawach rolnych spowodowanych wymarznięciem podczas tegorocznej zimy, Wójt Gminy Sabnie informuje, że poszkodowani rolnicy w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2016r. mogą złożyć w tutejszym urzędzie gminy pokój nr 8, wniosek o oszacowanie szkód, poniesionych na skutek ujemnych skutków przezimowania.

Formularz wniosku dostępny w załączeniu.

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o dopłaty bezpośrednie z 2016 roku!

Uwaga! We wniosku o oszacowanie strat należy wpisać całość produkcji roślinnej i zwierzęcej, niezależnie czy w produkcji tej wystąpiły szkody. Jeśli dany rolnik nie prowadzi produkcji towarowej zwierzęcej we wniosku w tabeli 2 „Szczegółowy wykaz utrzymywanych zwierząt„ należy wpisać drukowanymi literami BRAK PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ.

Zgodnie z Regulaminem działania terenowych komisji do szacowania strat, poziom strat w uprawach ozimych – wymagających zaorania lub ponownego obsiewu w terminie do 20 maja – ustala się biorąc pod uwagę szacunki strat określone przez komisję, jednak nie wyżej niż 50% plonu (w tym przypadku do wyliczenia wysokości szkód, nie uwzględnia się plonów roślin, które zostały zasiane po zlikwidowaniu upraw ozimych).

W przypadku wystąpienia straty powyżej 30% średniej rocznej produkcji całego gospodarstwa, rolnicy będą mogli ubiegać się o kredyt preferencyjny.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Załącznik:
Wniosek o oszacowanie szkód

Dodaj komentarz

Skip to content