Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zlecił firmie MGGP S.A. opracowanie projektu raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).

Niniejsza strona została przygotowana dla wszystkich zainteresowanych, którzy mogą mieć wpływ na realizację projektu. W szczególności zachęcamy do korzystania z poniższych zasobów osoby prowadzące działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia rolniczego (OSN). To od Państwa, najistotniejszej grupy interesariuszy, zależy w znacznym stopniu powodzenie niniejszego projektu.

Najważniejszym celem tego projektu jest przygotowanie raportu uwzględniającego zarówno stan realizacji zaleceń dla obszarów OSN wyznaczonych w poprzednich latach jak i jakości wsparcia dla rolników prowadzących działalność na tych obszarach.

Informacje o gospodarstwach rolnych pozyskiwali będziemy korzystając z ankiety, która zawiera pytania niezbędne do opracowania ww. raportu. Najważniejsze zagadnienia to charakterystyka OSN i stopień realizacji ustalonych dla tych obszarów Programów działań.

Szczegóły na stronie http://azotany.mggp.com.pl/.

Załącznik:
Pismo firmy MGGP S.A.

Dodaj komentarz

Skip to content