Obwieszczenie Wójta Gminy Sabnie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar powiązany ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach: Kupientyn, Kupientyn-Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz Uchwały Nr XXXV/177/10 Rady Gminy w  Sabniach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar powiązany ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach: Kupientyn, Kupientyn-Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar powiązany ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach: Kupientyn, Kupientyn-Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 26 listopada 2015 r. do 23 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sabniach przy ul. Głównej 73, w pokoju nr 8 (parter), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 7 grudnia 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Sabniach przy ul. Głównej 73 – Sala Konferencyjna (parter).

Uwagi należy kierować do Wójta Gminy Sabnie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2016 r.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na adres: Urząd Gminy Sabnie,
Główna 73, 08-331 Sabnie, w formie:

  • pisemnej lub
  • elektronicznej:

– opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub

– opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub

– za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwagi do wyłożonej prognozy oddziaływania na środowisko można składać na adres: Urząd Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie:

  • na piśmie,
  • ustnie do protokołu (parter: pokój Nr 8),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e–mail: trebnio@sabnie.pl

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Sabnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Powyższe obwieszczenie umieszczono w dniu 16 listopada 2015 r.:
– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sabnie
– na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kupientyn
– na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kupientyn-Kolonia
– na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nieciecz Włościańska
– na tablicy ogłoszeń w miejscowości Niewiadoma
– na stronie internetowej Urzędu Gminy Sabnie:  www.sabnie.bip.net.pl

Dodaj komentarz

Skip to content